Tuotannonohjaus on tuotteita valmistavien yritysten toimintamalli, jolla ohjataan ja optimoidaan tuotteiden valmistusta ja siihen liittyviä osakokonaisuuksia. 

Tuotannonohjaus auttaa järjestämään ja seuraamaan tehtyjä tilauksia, valmistuksessa tarvittavien materiaalien hankintaa, varastointia ja liikuttelua sekä koneiden, laitteiden ja niiden käyttäjien kapasiteettia ja lopulta myös valmiiden tuotteiden varastointia ja toimitusta.

Tuotannonohjaukseen ja sen prosesseihin käytetään usein joko toiminnanohjausjärjestelmää, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot aina myynnistä tuotantoon, taloushallintoon ja raportointiin, tai tuotannonohjausjärjestelmää, joka keskittyy nimenomaan tuotannon, varaston ja toimitusten ohjaamiseen ja optimointiin. 

tuotannonohjaus vs toiminnanohjaus

Tuotannonohjaus vai toiminnanohjaus?

Tuotannonohjaus (production management) menee helposti sekaisin toiminnanohjauksen (ERP, enterprise resource planning) kanssa. Mitä eroa näillä kahdella asialla on, ja miten ne liittyvät toisiinsa?

Toiminnanohjaus on laajempi käsite; iso kuva, jossa katsotaan yrityksen koko toimintaa, eli myyntiä, työntekijöitä, laskutusta, asiakkaita, raportointia ja niin edelleen. Toiminnanohjaus ja toiminnanohjausjärjestelmät kattavatkin useimmiten yrityksen kaikki ydintoiminnot - ne sisältävät usein toiminnanohjauksen ja resurssisuunnittelun lisäksi mm. taloushallinto-ohjelmiston.

Tuotannonohjaus puolestaan keskittyy nimensä mukaisesti yrityksen tuotannon fiksuun hoitamiseen. Siis siihen, mitä yrityksessä valmistetaan, miten, mistä materiaaleista ja missä aikataulussa. Tämä ulottuu tyypillisesti tuotteen myynnistä valmiin tilauksen toimitukseen, eli kun toiminnanohjauksesta saadaan signaali, että “tällainen tilaus täytyy täyttää”, tuotannonohjaus huolehtii, että tuotteet tehdään ja toimitetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Esimerkiksi huonekaluja valmistavassa yrityksessä myyjä tekee tilauksen suoraan tuotannonohjausjärjestelmään. Järjestelmä auttaa varmistamaan, että tilaus otetaan tuotantoon, kaikki materiaalit ja tarvikkeet ovat saatavilla, ja valmiit huonekalut pystytään toimittamaan sovitussa aikataulussa. 

Tuotannonohjaus puolestaan keskittyy nimensä mukaisesti yrityksen tuotannon fiksuun hoitamiseen - mitä yrityksessä valmistetaan, miten, mistä materiaaleista ja missä aikataulussa.

Millainen yritys tarvitsee tuotannonohjausta?

Jokainen tuotteita valmistava tai kokoonpaneva yritys hyötyy tuotannonohjauksesta. Tehokas tuotannonohjaus varmistaa, että materiaalit, laitteet ja osaaminen ovat oikeassa käytössä oikeaan aikaan. 

Valmistavan teollisuuden yritykset ovat tietysti keskenään kovin erilaisia. Tuotannon ohjaus, kuten mahdollinen tuotannonohjausjärjestelmäkin, täytyy tietysti sovittaa yrityksen tarpeisiin.

Tuotannonohjaus ja siihen liittyvien prosessien dokumentointi tulee usein ajankohtaiseksi sitä mukaa, kun yrityksen toiminta kasvaa. 

Monessa valmistavan teollisuuden yrityksessä tuotannonohjaus hoidetaan aluksi muistiinpanoin ja erilaisin Excel-taulukoin. Toiminnan kasvun myötä exceleiden pyörityksestä tulee liian työlästä, kun tietoja pitää pystyä jakamaan ajantasaisesti useamman työntekijän, tiimin tai yksikön kesken. Tehokas tiedonkulku auttaa varmistamaan, ettei yllätyksiä, viivytyksiä tai materiaalipuutoksia synny, ja esimerkiksi työjonojen tarkistaminen onnistuu helposti.

 

käyttöönotto-erp-fikuro-vud-top-banner.png

PK-yrityksen tuotannonohjaus: helppous on valttia

Tuotannonohjaus pk-yrityksessä näyttää erilaiselta kuin suuryrityksessä.

Pk-yritykselle on tärkeintä, että tuotannonohjauksen prosessi ja työkalut ovat arjessa riittävän helppokäyttöisiä ja että järjestelmään kertyy oikeanlaista tietoa tuotannon ja varastojen tilanteesta. Tieto auttaa varmistamaan, että tilaukset pystytään toteuttamaan ja toimittamaan ajoissa, ja tiedon avulla tehtaan toimintaa voi myös kehittää. 

Pk-yrityksen liiketoiminnan alussa voi tuotannon ohjaamiseen ja varmistamiseen riittää yksinkertainen dokumentaatio: tieto siitä, missä järjestyksessä mitäkin tehdään, mitä varastossa tulee olla, missä ovat tuotannon mahdolliset pullonkaulat, ja miten valmis tuote toimitetaan. 

Dokumentaatio voi hyvin olla vaikkapa excel-taulukko, paperivihko tai tuotannonohjaus­järjestelmä – tärkeintä on, että tiedot pysyvät tallessa ja että niistä on yrityksen arjessa hyötyä. 

Laajempi ja tarkemmin määritelty tuotannonohjaus, usein myös tuotannonohjaus­järjestelmän hankkiminen, tulee relevantiksi toiminnan kasvaessa. Kun arjesta tulee vauhdikkaampaa, täytyy yrityksessä jäsennellä tarkemmin, missä järjestyksessä asioita kannattaa tehdä. Tilauskannan kasvaessa on myös tärkeää tietää varaston ja materiaalien tarkka tilanne, jotta tavarat saadaan toimitettua ajallaan. 

Toiminnan kasvaessa varastonhallinta ilman järjestelmää voi käydä raskaaksi: esimerkiksi toistuvat inventaariot sitovat henkilökuntaa ja tekevät arjesta raskasta. 

 

Hyvä tuotannonohjausjärjestelmä auttaa laittamaan kaikki tuotantoon liittyvät asiat järjestykseen.

Tuotannonohjaus­järjestelmä auttaa prosessin optimoinnissa

Tuotannonohjaus tuo siis mukanaan turvallisuutta, tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Parhaiten prosessit pysyvät hanskassa, kun käytössä on tuotannonohjausjärjestelmä

Tuotannonohjausjärjestelmän avulla kaikki myynnin, tuotannon ja toimituksen parissa työskentelevät tietävät, mitä on myyty ja milloin tuotteet tulee toimittaa. Koko ketjun resurssit ja aikataulu voidaan varmistaa hyvissä ajoin. Erään tehtaanjohtajan sanoin: “Hyvä tuotannonohjausjärjestelmä auttaa laittamaan kaikki tuotantoon liittyvät asiat järjestykseen”.

Tuotannonohjausjärjestelmiä on olemassa moneen lähtöön. Useimmat toiminnanohjausjärjestelmät kattavat luonnollisesti myös tuotannonohjauksen prosessit. Tuotteita valmistavissa yrityksissä kannattaa kuitenkin järjestelmää valitessa tarkistaa, miten juuri tuotannon ja varastoinnin ohjaus onnistuu milläkin ohjelmistolla.

Tuotannonohjausjärjestelmään yhdistetään tai integroidaan tyypillisesti myös taloushallintojärjestelmä

Volyymien kasvaessa järkevä laajennus voi olla myös MES-järjestelmä, eli tuotannonseuranta, Manufacturing Execution System, joka seuraa ja tuottaa reaaliaikaista tietoa laitteiden kuormituksesta ja tilanteesta. 

tienviitta.png

Onko tuotannonohjaus­järjestelmän valinta ajankohtaista?

Tutustu tuotannonohjausjärjestelmän valintaoppaaseen – se auttaa arvioimaan eri järjestelmiä!

Tutustu oppaaseen tästä

Tuotannonohjaus luo perustan tuotannon­suunnittelulle

Valmistavassa yrityksessä tuotantoprosessi on tietysti olemassa liiketoiminnan alusta alkaen.

Kun tilauskanta kasvaa, täytyy tuotantoprosessia kuitenkin usein selkeyttää ja tehostaa. Lisäksi kannattaa huolehtia siitä, että tuotantoprosessiin liittyvät tiedot, toimintamallit ja ohjeistukset ovat kaikkien asianosaisten saatavilla.

Tuotannonohjaus mahdollistaakin tuotannon suunnittelun ja optimoinnin. Suunnittelun tulee kattaa sekä materiaalit, laite- ja henkilökapasiteetti ja varastointi niin, että myös mahdolliset pullonkaulat huomataan ajoissa ja niihin voidaan puuttua. 

 

VUD 2 TOP BANNER TAUSTAKUVA (1920 × 820 px) (14).png

Tuotannonohjaus­järjestelmän data tekee tuotannon pullonkauloista näkyviä

Tuotannon pullonkaula tarkoittaa tilannetta, jossa tuotteen valmistusprosessi keskeytyy.

Syynä on usein laitekapasiteetti, työvaiheen viemä aika, materiaalien loppuminen kesken tai työvoiman puuttuminen. Etenkin kasvavan yrityksen voi olla vaikea varautua pullonkauloihin ja ruuhkiin. 

Tuotannonohjausjärjestelmästä saatava reaaliaikainen tuotantodata näyttää suoraan, missä tekeminen saattaa ruuhkautua, tai missä kohdassa materiaalien tai henkilöstön puute voi riskeerata sujuvan tuotannon. Datan avulla pullonkaulat tulevat näkyviksi, ja yritys voikin optimoida tuotantoaan tai varautua jättämään pelivaraa riskitilanteisiin. 

Tiedon kertyessä myös tulevia ruuhkahuippuja ja riskejä voi ennustaa, ja niihin on mahdollista puuttua ennen kuin mitään peruuttamatonta tapahtuu.

avain.png

Paranna tulosta lisäämättä resursseja

Tämä opas auttaa laittamaan pk-yrityksen prosessit järjestykseen!

Lataa ilmainen opas talteen

Näin pääset alkuun tuotannon­ohjauksessa ja -suunnittelussa

Tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun on olemassa erilaisia malleja. Etenkin järjestelmää hankkiessa kannattaa tarkistaa, että yrityksesi  prosessit istuvat valittuun järjestelmään ja tuotannonohjauksen malliin.

Todennäköisesti yksinkertaisin ja selkein tapa tuotannonohjauksen aloittamiseen on rakennetuotteen, eli jokaisen valmistettavan tuotteen “reseptin” määrittely. 

Rakennetuote kertoo – nimensä mukaisesti – miten tuote rakennetaan, mitä materiaaleja tai puolivalmisteita siihen tarvitaan. Lisäksi rakennetuotteelle määritetään työvaiheet ja niiden järjestys, sekä kussakin vaiheessa tarvittavat laitteet ja ammattilaiset. 

Rakennetuote linkittyy kustakin tilauksesta tehtävälle työkortille, jotka puolestaan asetetaan tuotannonohjausjärjestelmässä työjonoon. Työjonoa voidaan optimoida tilanteen mukaan. Näin varmistetaan, että tilausten työstö etenee johdonmukaisesti ja tehokkaasti, ja että yrityksen resurssit ovat fiksussa käytössä.

merkki.png

Haluatko kuulla lisää pk-yrityksen tuotannon­suunnittelusta ja -ohjauksesta? Tutustu Fikuroon - nopeimpaan tapaan ottaa pk-yrityksen tuotanto, myynti ja varastot haltuun.

Varaa alta esittelyaika, niin pääset pohtimaan tuotannon- ja toiminnanohjauksesi tarpeita yhdessä asiantuntijan kanssa!

Varaa demo